Mesaj

Fidan Dikme

Filistin bereketlendirilmiş bir beldedir. Bu özelliği ağaçlarının bolluğu, ürünlerinin çokluğu, topraklarının verimliliği ile kendini gösterir. Zeytin Ağacı Filistin topraklarına bereket katan ve bu topraklarda en çok yetişen ağaçtır.

“Gökten belli ölçüyle su indirip onu yere yerlefltirdik. Şüphesiz biz onu giderme gücüne de sahibiz. Onunla sizin için hurmalardan ve üzümlerden bahçeler oluflturduk. Sizin için onların içlerinde çok meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Yine Turi Sina’dan çıkan bir ağaç (zeytin yetifltirdik). O yağlı ve yiyenlere bir katık olan (ürün) bitirmektedir.” (Mü’minun suresi, 18-20)

“Böylece orada taneler bitirdik. Üzümler ve yoncalar, zeytinler ve hurmalar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar. Size ve hayvanlarınıza bir yarar olmak üzere.” (Abese suresi, 27-32)

“Gökten bereketli bir su indirdik; böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Ve birbiri üstüne dizilmifl tomurcukları olan uzun uzun hurma ağaçları.” (Kaf suresi, 9-10)

Filistin aslında bereketlendirilmifl bir beldedir. Bu özelliği ağaçlarının bolluğu, ürünlerinin çokluğu, topraklarının verimliliği ile kendini gösterir. Kur’an-ı Kerim’de adı özellikle zikredilen ve bereketin sembolü olarak bilinen zeytin Filistin topraklarına bereket katan ve bu topraklarda en çok yetiflen ağaçtır. Tarımla uğraflan Filistinli ailelerin birçoğunun geçim kaynağı zeytindir. Ama ne yazık ki Filistinlinin ağacı da rahat bırakılmıyor.

Filistin halkının maruz kaldığı sıkıntıların arasında ağaçlarının sökülmesi, arazilerinin tahrip edilmesi, ayırım duvarının getirdiği zorluklar, su kaynaklarının azaltılması ve çalıflma imkânlarının ortadan kaldırılması da var.

Kudüs Vakfı, Filistin’e yönelik yardım faaliyetleri yürüten diğer yardım kurulufllarıyla da iflbirliği içine girerek sökülen ağaçların yerine yenilerini dikmek, tahrip edilen arazileri tekrar canlandırmak için fidan dikme kampanyaları düzenliyor. Filistin topraklarının bereketliliği bu fidanların çok hızlı bir flekilde yetiflip ağaç olmasıyla da kendini gösteriyor. Özellikle zeytin fidanları Filistin topraklarında iki yıl içinde ağaç olup ürün vermeye bafllamaktadır. Unutmamak gerekir ki insan toprakla yaflar toprak da ağaçla. Filistin topraklarının sahibi olan halkın canlı kalması için onların yafladığı toprakların canlı kalması, bunun için de o topraklara bereket kazandıran ağaçların korunması, tahrip edilenlerin yerine yenilerinin dikilmesi zorunludur.

Kudüs Vakfı, Filistin’de yetiflen nesli iyi bir geleceğe hazırlamak için eğitime destek amaçlı muhtelif kampanyalar düzenlemektedir. Bunlardan biri okulların açılması döneminde hazırlanan okul çantalarıdır. Bu çantaların içine bir yıl boyunca ihtiyaç duyulacak bazı kırtasiye maddeleri de konularak ihtiyaç sahibi çocuklara veriliyor. Kudüs Vakfı ayrıca bazı çocukların okul kıyafetlerinin temin edilmesinde de yardımseverlerle ihtiyaç sahibi çocuklar arasında köprü olmaya çalıflmaktadır. Özellikle yetim çocukların eğitimlerine katkı için çalıflmalar yapmaktadır. Yetim çocukların düzenli eğitim alabilmeleri için vakfımız kanalıyla düzenli eğitim bursları göndermeniz mümkündür. Filistin halkının geleceğini hazırlayacak olan yeni neslin iyi bir eğitim alması için bizim de kendi imkânlarımızla katkıda bulunmamız gerekir.