Mesaj

Tıbbî Yardım

“Bana yediren ve içiren O’dur. Hastalandığım zaman bana flifa veren O’dur.” (Şuara suresi, 79-80)

Sağlık hizmetleri de insan hayatında büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Bu yüzdendir ki geçmifl insanlar “her fleyin baflı sıhhattir” demifllerdir. Kanuni’nin: “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi; Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” beyti gayet meflhurdur. On binlerce insanın yaralandığı, her gün yaralılara yenilerinin katıldığı Filistin’de sağlık hizmetleri çok daha büyük bir önem taflıyor. Kudüs Vakfı, bu alanda da hizmette bulunmak, hayır yapmak isteyenlere öncülük etmek için projeler gelifltirmifltir. Bu çerçevede gelifltirilen projelerden biri yeni sağlık merkezleri açılmasıdır. Çünkü mevcut sağlık merkezleri ve kurumları ihtiyacı karflılamıyor. Ayrıca yaralıların tedavilerine katkı, yoksul aileler için ilaç, sağlık kurumlarına teçhizat temini gibi muhtelif projelerle de sağlık hizmetlerine katkıda bulunuluyor.

Honderden mensen zijn omgekomen omdat de bewoners van de Gaza de nodige gezondheidszorg moeten ontberen vanwege de opgelegde sancties en de belegering. Zo werden sommigen verboden het gebied te verlaten terwijl ze behoefte hadden aan een behandeling en medicijnen en apparatuur ten behoeve van de gezondheidszorg niet werden toegestaan in het gebied, waardoor zij zijn omgekomen. Het is belangrijk dat de mensheid niet stilzwijgend toekijkt terwijl deze onderdrukking voortduurt. Er moet alles aan gedaan worden om de obstakels die in de weg staan voor een goede gezondheidszorg te verwijderen. Solidariteit en steun die geboden wordt om de mensen die belegerd zijn, te voorzien van gezondheidszorg, medicatie en de benodigde geneeskundige apparatuur, zullen hun vruchten afwerpen. Solidariteit zal de obstakels die in de weg staan, doen verdwijen.

Ambargo ve kuflatma yüzünden Gazze halkının sağlık hizmetlerinden yoksun bırakılması sebebiyle yüzlerce insan hayatını kaybetmifltir. Bunlardan bazıları tedavi için bölge dıflına çıkmalarının engellenmesi, bazıları ihtiyaç duydukları ilaçların bölgeye sokulmaması, bazıları da tedavilerinde kullanılacak tıbbi cihazların temininin engellenmesi sebebiyle hayatlarını kaybetmifllerdir. İnsanlığın bu zulüm karflısında susmaması ve o mazlum insanların tedavi görmelerinin önündeki engellerin kalkması için gerekli çabaların gösterilmesi gerekir. Kuflatma ve abluka altında tutulan insanlara sağlık hizmetlerinin ulafltırılması, gerekli tıbbi cihazların ve ilaçların sokulması için yapılacak yardımlaflma ve destek sonuç verecek, engeller dayanıflma ile aflılacaktır. Sağlık hizmetlerinin ve bu alanda yapılacak yardımların ne derece ehemmiyet arz ettiğini biraz sağlığımızın kötüleflmesi, bir hastalıkla uğraflmaya bafllamamız durumunda hemen anlarız. Bizim için büyük önem arz eden sıhhatin Filistin’de haksız abluka altında tutulan kardefllerimiz açısından da son derece önemli olduğunu unutmamalı, onlara sağlık hizmetlerini götürmek için kapıları zorlamalıyız.