Mesaj

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de flöyle buyurur: “Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa’ya yürütenin flanı pek yücedir. fiüphesiz o duyandır, görendir.” (İsra suresi, 1) “Onu (İbrahim’i) da Lut’u da içinde âlemler için bereketler verdiğimiz yere (ulafltırıp) kurtardık.” (Enbiya suresi, 71) “Süleyman’a da fliddetle esen rüzgârı (boyun eğdirmifltik). O, onun emriyle içini bereketli kıldığımız yere akıp giderdi. Biz her fleyi bileniz.” (Enbiya suresi, 81) “Onlarla içini bereketli kıldığımız beldeler arasında (karflıdan karflıya) görünen kasabalar var ettik ve oralarda yürümeyi takdir ettik.” (Sebe suresi, 18)