Mesaj

Filistin’e özgürlük ve barıflın gelmemesi, yurtlarından çıkarılan Filistinlilere dönüfl hakkının tanınmaması, büyük çoğunluğunun mülteci kamplarında yaflamaya devam etmesi, ekonomik durumlarının iyilefltirilmesi imkânlarından sürekli yoksun bırakılmaları sebebiyle sıkıntılar devam ediyor. Özellikle Gazze’ye uygulanan ambargo bu bölgede hayatı iyice çekilmez hâle getirmifltir. Biz de Filistinlilerin karflı karflıya olduğu problemlerin ve yafladıkları sıkıntıların bazıları hakkında özet bilgiler vermek istiyoruz.