Mesaj

Batı fieria bölgesiyle ilgili en büyük haksızlık inflasında sona yaklaflılan utanç duvarıdır. İsrail’in bu duvarı infla konusunda kendini bu derece rahat hissedebilmesi dünyanın sessizli¤inden kaynaklanmıfltır. Zaman zaman kınama kararları alındı ve duvarın inflasının insan haklarına aykırı oldu¤una dair hükümler verildiyse de durdurulması için hiçbir aktif faaliyette bulunulmadı. Engelleme yoluna gidilmedi.