Fault

Onderwijs


Die kudüs Vakfi organisiert verschiedene Kampagnen zur Unterstützung der Bildung um die kommende Generation in Palästina auf eine bessere Zukunft vorzubereiten.

Eines davon sind Schultaschen, die während der Schuleröffnung den Schülern geschenkt werden.

Het gebed van Ibrahiem (vzmh): “Mijn Heer, schenk mij een nakomeling die goed zal zijn.” (soerah as-Saafaat, 100).

Iedereen wilt goed opgeleide kinderen met een sterke persoonlijkheid. Opvoeding en onderwijs speelt hierbij een hele belangrijke rol. Daarom geven wij veel aandacht aan de opvoeding en opleiding van onze kinderen. Wij zijn bereid om er veel geld aan uit te geven. Datgene wat we willen voor onze eigen kinderen zouden we ook onze broeders, die niet over de middelen beschikken om hun kinderen een goede opvoeding en opleiding te bieden, moeten toewensen.

Allah (swt) zegt het volgende: “En laten degenen die een zwak nageslacht zouden achterlaten bevreesd zijn en bezorgd zijn. Laat hen Allah vrezen en laat hen met de juiste woorden spreken.” (soerah An Nisa 9)

De toekomst van een kind of een hele generatie is afhankelijk van het onderwijs dat wordt geboden. Middels onderwijs kan het leven van een kind betekenis krijgen. De toekomst van een volk is ook afhankelijk van goed onderwijs dat aan een generatie wordt geboden. Daarom is onderwijs in de geschiedenis van de mensheid altijd erg belangrijk geweest. Het is noodzakelijk dat er iets gedaan wordt aan de kinderen in Palestina, die onder zeer moeilijke omstandigheden opgroeien, zodat deze ook niet verstoten raken van goed onderwijs.

Stichting Kudüs Vakfı organiseert verschillende soorten campagnes om de kinderen die in Palestina opgroeien goed onderwijs te kunnen bieden en hen op te leiden voor een betere toekomst. Zo worden schooltassen samengesteld die worden uitgedeeld aan het begin van een schooljaar. In deze tassen zit onder andere onderwijsmateriaal dat een kind een jaar lang nodig zal hebben. Ook probeert stichting Kudüs Vakfı een brug te slaan tussen vrijgevige mensen en kinderen die behoefte hebben aan (school)kleding. Stichting Kudüs Vakfı spant zich vooral in om te voorzien in de onderwijsbehoefte van weeskinderen. Het is mogelijk om via onze organisatie structurele studiebeurzen te verstrekken zodat weeskinderen continu onderwijs kunnen volgen.

Ook wij zouden ons, met de middelen die wij tot onze beschikking hebben, moeten inspannen voor beter onderwijs voor de nieuwe generatie Palestijnen die zullen bouwen aan de toekomst van Palestina.